Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

168 - Vetedijesimi_kunder_korrupsionit | AKK

Vetëdijësimi kundër Korrupsionit

Vetëdijësimi Kundër Korrupsionit


Në bashkëpunim me Qendrën për Arsim të Kosovës (KEC) jane realizuar 12 seminare në 10 komuna të Kosovës: Drenas, Gjilan, Istog, Rahovec, Mitrovicë, Suharekë, Prishtinë, Prizren, Skenderaj dhe Gjakovë, Ferizaj dhe Malishevë, ku është prezantuar Strategjia dhe Plani i Veprimit kundër Korrupsionit, Ligji kundër Korrupsionit si dhe mandati ligjor dhe aktivitetet e kryera nga Agjensioni Kosovar kundër Korrupsionit.

Në kuadër të këtij organizimi është prezantuar edhe në dy stacioneve televizive lokale në Mitrovicë dhe në Gjakovë ku para shikuesve të këtyre stacioneve televizive është prezantuar aktiviteti i AKK-së.

Trajnime të njëpasnjëshme me administratën publike mbi kornizën ligjore anti-korrupsion, mekanizmat për zbatimin e saj dhe ndërgjegjësimin e nëpunësve civil në luftimin dhe denoncimin e veprimeve korruptive.

Pjesëmarrje në një numër takimesh zyrtare, seminaresh dhe organizimesh të tjera të ngjashme të organizuara nga institucionet e tjera dhe që si tematikë të tyre kanë pasur luftën kundër korrupsionit.