''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

163 - Parandalimi_i_korrupsionit | AKK

Parandalimi i Korrupsionit

Mbikëqyrja e pasurive


  • Bazuar në kompetencat e Divizionit për Mbikëqyrjen e Pasurisë të parapara në nenin 5 paragrafi 1.6 të Ligjit me nr. 03/L-159 për Agjencinë kundër Korrupsionit, si dhe në Ligjin Për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë Publik nr. 03/L – 151 i cili është miratuar nga Kuvendi i Kosovës me 11 shkurt 2010 dhe i dekretuar nga Presidenti i Kosovës me datë 02.07.2010 fillimisht Agjencia ka përgatitur formularin për deklarim e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë konform ligjit te larte përmendur.

  • Agjencia ka pranuar listat e zyrtarëve të lartë publik nga institucionet e Republikës së Kosovës , dhe kemi shpërndarë formularin për deklarim të gjithë zyrtarëve kontaktues nëpër institucione te Republikës s e Kosovës.

  • Të gjithë Zyrtarët kontaktues kanë njoftuar se e kanë shpërndarë formularin për deklarim të pasurisë të gjithë zyrtarëve të lartë publikë.
    Sipas Ligjit Për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë Publik nr. 03/L – 151, afati i rregullt vjetor për deklarimin e gjendjes së pasurisë së zyrtarëve të lartë publik është 31 mars 2010.

  • Në bazë të listave të cilat i kemi pranuar nga institucionet përkatëse për vitin 2010 janë evidentuar 1560 zyrtare të lartë të cilët janë të obliguar të bëjnë deklarimin e pasurisë.

  • Deri me datën 31 mars 2010 këtij obligimi ligjor ju kanë përgjigjur 1374 apo 88.07 % e zyrtarëve të lartë publikë.

  • Gjatë muajit prill dhe maj Agjencia ka bërë selektimin,skanimin dhe kontrollin paraprak të formularëve për deklarim të pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë dhe i kemi publikuar në ueb faqen e internetit të Agjencisë.

  • Deri më datën 1 qershor nga numri i përgjithshëm që kanë pasur për obligim deklarimin e pasurisë, vetëm 69 zyrtar të lartë publik nuk e kanë deklaruar pasurinë.

  • Agjencia ka iniciuar procedurën kundërvajtëse ndaj këtyre zyrtarëve të lartë publikë konform Ligjit Për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë Publik nr. 03/L – 151.