''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

1151 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


23 June 2014

PRANIMI I NJOFTIMEVE DHE KOPJEVE TË KATALOGËVE NGA INSTITUCIONET LIDHUR ME PRANIMIN E DHURATAVE

Agjencia kundër Korrupsionit, gjatë muajit mars të vitit 2014 ka pranuar njoftimin nga dymbëdhjetë (12) institucione të cilat kanë deklaruar se kanë pranuar dhurata, ndërsa tredhjet e dy (32) institucione tjera kanë deklaruar se nuk kanë pranuar dhurata gjatë vitit 2013.

Sa i përket institucioneve tjera nuk kemi pranuar njoftime lidhur me pranimin ose jo te dhuratave.

Institucionet të cilat kanë dorëzuar kopjet e katalogut të dhuratave gjatë këtij viti për vitin paraprak janë: Presidenca 85 dhurata të protokollare; Kuvendi i Kosovës 7 dhurata protokollare; Zyra e Kryeministrit 7 dhurata protokollare dhe 11 të rastit; Ministria e Punëve të Jashtme 6 dhurata protokollare dhe 1 e rastit; Dogana e Kosovës 6 dhurata të rastit; Ministria e Integrimeve Evropiane 1 dhuratë protokollare dhe 1 të rastit; Gjykata Kushtetuese 2 dhurata protokollare; Prokuroria e Shtetit 7 dhurata protokollare dhe 2 të rastit; Instituti Gjyqësor i Kosovës 5 dhurata protokollare; Institucioni i Avokatit të Popullit 2 dhurata protokollare; Komuna e Prishtinës 1 dhuratë të rastit; Komuna e Podujevës 1 dhuratë të rastit.

Agjencia kundër Korrupsionit gjatë ditëve në vijim do të verifikoj regjistrimin dhe ruajtjen e dhuratave nëpër institucione dhe do të analizoj se si po respektohet ligji lidhur me pranimin e dhuratave.

Të dhënat e specifikuara lidhur me katalogët e dhuratave sipas institucioneve që i kanë dorëzuar kopjet e katalogut në AKK, janë të paraqitura në tabelën në vijim.

 

Institucioni

Protokollare

Rastit

Numri i dhuratave të deklaruara

Presidenca

85

00

85

Kuvendi i Kosovës

07

00

07

Zyra e Kryeministrit

07

11

18

Ministria e Punëve të Jashtme

06

01

07

Dogana e Kosovës

00

06

06

Ministria e Integrimeve Evropiane

01

01

02

Gjykata Kushtetuese

02

00

02

Prokuroria e Shtetit

07

02

09

Instituti Gjyqësor i Kosovës

05

00

05

Institucioni i Avokatit të Popullit

02

00

02

Komuna e Prishtinës

00

01

01

Komuna e Podujevës

00

01

01

Totali

122

23

145

Kthehu tek lajmet tjera