Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1193 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


25 March 2015

AKK kërkon anulimin e dy tenderëve

Agjencia kundër Korrupsionit , përmes dy opinioneve të ndara kërkojë nga Qendra Kombëtare e Kosovës për Transfuzion të Gjakut që të ndërmerr veprimet e nevojshme për evitimin e shkeljeve në tenderin me titull “Mirëmbajtja dhe Servisimi I Automjeteve”, si dhe nga Sekretariati I Këshillit Gjyqësor që të anulojë po ashtu procedurat e tenderimit për tenderin “ndërtimi I Gjykatës Themelore në Gjakovë” dhe në rast të ri-tenderimit të procedohet në pajtim me dispozitat e Ligjit për Prokurimin Publik.

Opinioni adresuar Qendrës Kombëtare të Kosovës për Transfuzionin e Gjakut

Opinioni adresuar Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Kthehu tek lajmet tjera