Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

43653 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


09 June 2020

Objavljuje se vodič za odgovorne organe u sprečavanju sukoba interesa

Priština, 9. juna 2020. -

Agencija protiv korupcije, u nastavku primene zakonskog okvira u oblasti sprečavanja sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, pripremila je „Praktični vodič za odgovorne organe vezano za sprečavanje sukoba interesa u javnim institucijama“.

Ovaj vodič sadrži osnovni sažetak pravnog okvira koji ima za cilj da olakša i daje predlog za izradu pravila za razmatranje slučajeva sukoba interesa unutar institucije na osnovu Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije.

Vodič je pripremljen u okviru stručne pomoći koju Agencija protiv korupcije pruža svim javnim institucijama – koje se nazivaju odgovorni organi Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, u skladu sa članom 5. stav 1. pod-stavom 1.8. Zakona br. 03/L-159 o Agenciji protiv korupcije i članom 20. i članom 21. Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

Ovo je prvo izdanje ovog vodiča izrađen od Agencije protiv korupcije, kojim se namerava da se podržavaju odgovorni organi u njihovom radu, radi identifikacije, razmatranja i rešavanja mogućih sukoba interesa.

Štampanje ovog vodiča omogućilo je Biro za međunarodnu trgovinu narkoticima i sprovođenje zakona (INL) pri Američkoj Ambasadi u Prištini.

Distribucija primeraka za odgovorne organe vrši će se organizovano.

Međutim, elektronske kopije mogu se preuzeti sa ovih linkova:

Vodič za odgovorne organe – verzija na albanskom;

Vodič za odgovorne organe – verzija na srpskom;

Vodič za odgovorne organe – verzija na engleskom;

Vrati se na ostale vesti