Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

1005 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


17 February 2012

Ustavni sud odbacio zahtev “Çohu”;

Priština, 7 mart 2012 – Agencija protiv Korupcije je danas primila odluku Vrhovnog Suda Kosova, kojom se odbija zahtev nevladine organizacije”ÇOHU”(“Ustani”), kao neprihvatljiv, u vezi tvrdnje da je potpisivanjem memoranduma o saradnji sa kancelarijom Vrhovnog Državnog Tužioca, Agencija prekršila ustav. 
U obrazloženju Vrhovnog Suda o odbijanju razmatranja zahteva pomenute organizacije, kaže se : Na osnovu pruženih dokaza od strane pomenute nevladine organizacije, Sud smatra da je zahtev podnet od strane neovlašćenog lica, i da nije ispunila neophodne kriterijume za razmatranje. 
“Prema tome , podnodsiocu zahteva nedostaje aktivni legitimitet da pokrene pitanje Ustavnom Sudu , odnosno nedostaje lokus standi, što povlači proglašenje, nedopustivim. Osim toga , Sud primećuje da i kad bi zahtev podnosioca bio tretiran kao “individualni”(pojedinačni), prema članu 113.7 u vezi sa članom 21.4 Ustava, podnosilac nije bio u stanju da dokaže “status žrtve izazvane aktom državnog organa” kao što je predviđeno u članu 34 Evropske konvencije za Zaštitu Ljudskih Prava” navodi se u presudi suda.
4.Juna 2010 god. Agencija protiv Korupcije i Kancelarija Državnog Tužioca su potpisali Sporazum o Saradnji, kojom se uspostavljaju partnerski odnosi u borbi protiv korupcije. 
Dana 11. januara 2011 ,Organizacija za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo " ÇOHU" , preko svog podnosioca, Arton Demhasaj, podneo je žalbu Ustavnom sudu gde osporava sporazum, kao neustavan i suprotno Zakoniku o krivičnom postupku Kosova.
Ali sud kaže da je analizom podnete dokumentacije, od strane podnosioca predstavke, utvrdila da on ne ispunjava osnovne zahteve iz člana 113.1 Ustava u smislu razmatranja podnetog zahteva od strane “neovlašćenog lica".
Dalje, Agencija Protiv Korupcije će , sa velikom posvećenošću nastaviti sa sprovođenjem memoranduma o saradnji, kako sa Kancelarijom Državnog Tužioca, tako i sa svim drugim partnerima sa kojima ima sporazum o saradnji. To iz razloga što se samo bliskom saradnjom sa svim institucijama kojima je misija sprovođenje zakona, mogu postići plodni rezultati u borbi protiv korupcije.
Dakle, uzimajući u obzir uzastopne demonstracije nepoznavanja, organizacije”Çohu”, sa funkcionisanjem sistema institucija za sprovođenje zakona u Republici Kosova, bilo bi idealno, da njeni aktivisti traže pomoč u stručnom usavršavanju, kako bi se izbegle dezinformacije objavljene u javnost.

Vrati se na ostale vesti