Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

1425 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agencija

11 September 2013

Konkurs


KONKURS

Agjencija protiv Korupcije: Traži da zaposli u Kancelariji Direktora APK

Naziv radnog mesta: Menadžer Nabavke

Funkcionalna kategorija i stepen radnogmesta: koeficijent 9, plus dodatak od 137€

Referentnibroj radnogmesta: MPM-01

Dužnosti i odgovornosti:

1.9. Organizuje , rukovodi i nadgledaradove i aktivnostinabavke;

1.10. Osiguravada se procedure i aktivnostinabavkevode u skladu sa zakonskimproceduramanabavke;

1.11. Prima, procenjuje i obrađujezahtevezaaktivnostinabavkeodorganizacionihjedinicaAgencije;

1.12. Pripremaizveštajezaugovor, objavljivanjetendera i obaveštenja o dodeliugovora.

1.13. U saradnji sa organizacionimjedinicamaAgencije, pripremagodišnji plan nabavke, a svojedužnostiobavlja u koordinacijiposebno sa DivizijomzaOpštePoslove i Finansije;

1.14. Predlažečlanovekomisijezaotvaranje i procenuponuda i nadgledanjihovradkao i pripremasvepotrebnebeleškesve do realizacijeugovora;

1.15. Pružanepristrasne i stručnesaveteDirektoruAgencijezapitanjavezanihzajavnenabavke;

1.16. Obavlja i druge poslove po zahtevuDirektoraAgencije;

 

Usloviučešća u regrutaciji:

Prijem na javnuslužbu na pozicijekarijere je otvorenzasve kandidate .

Obrazovanje , sposobnost , iskustvo i ostalipotrebni atributi:

  • Kandidat trebadaposdujeekonomskuuniverzitetskudiplomu;
  • Dve (2) godine profesionalnogradnogiskustva;
  • On/onatrebadaposedujesertifikatzavršenjeposlovaJavneNabavke;
  • On/onatrebadaima dobropoznavanjezakonodavstva na snazi;
  • Potrebno je daon/onabude u stanjuzaradpodpritiskom, da ima visokuradnu etiku kao i visok stepen integriteta;
  • Potrebno je daon/onabudespreman na radvanradnogvremena
  • Da je stalnistanovnik Kosova.
  • Posedovanjevozačkedozvole je poželjno. .
  • Poznavanjerada u kompjuteruWord,Excell, interneta, obradutekstova i pripremebudžetskihizveštaja i prezentacijesuobavezne.
  • Traži se odličnopoznavanjealbanskogjezika i/ilisrpskogjezika, dok je poznavanjeengleskogjezikaprednost.

 

Primenaprinciparada:

U ovomslučajuvaži Zakon br. 03/L- 149 o CivilnojSlužbi Republike Kosova,alibićeponuđeni i drugispecifični principi.

Vremenski rok imenovanja:

Datumzatvaranjakonkursa:

Prijava zahteva: 11.09.2013-26.09.2013

Obrazac za konkurisanje može se uzeti kod recepsije u zgradi Agencije Protiv Korupcije,u Prištini (ul.Nazim Gafuri, br.31). Obrazac konkursa dostaviti zajedno sa motivacionom pismom,dokazima o završenoj školskoj spremi, specijalizaciji, pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve preporuke. Upotreba pogrešnog obrasca, nekompletiranog u smislu traženih podataka, kao i kasno prijavljenih, smatrat će se nevažećim.

Kosovska Javna Služba je u službi svih judi na Kosovu, i prima aplikacije muškaraca i žena iz svih Kosovskih zajednica

Manjinske Zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da budu predstavljeni proporcionalno na organima Javne Službe na lokalnom i centralnom nivou, kao što je naznačeno u Čl.11,paragraf 3 Zakona br. 03/L-149 O Javnoj Službi Republike Kosovo.

Prijavljeni zahtevi nakon zatvaranja konkursa neće biti prihvaćeni.Nekompletni zahtevi mogu biti odbijeni.

Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pazvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Uslučaju nekih pitanja možete kontaktirati kancelariju za osoblje, preko telefona br. 038 518 942 ili 10 715.