Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

1294 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agencija

01 November 2011

Direktor Departmana Istrage


Agencija Protiv Korupcije

Traži popunjavanje radnog mesta u Departmanu Istrage

Naziv radnog mesta:

Direktor Departmana Istrage

Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta:

10

Broj radnog mesta:

MKK-013

Zadaci i obaveze:

Pod nadzorom i odgovornosti Direktora Agencije:

 • Rukovodi i nadzire rad šefova divizija,nadzire rad zvaničnika i ostalog osoblja za podršku u ovom Departmanu,u cilju pune efektivnosti u ispunjavanju obaveza koje su određene Zakonom br.03/L-159 za Agenciju Protiv Korupcije,
 • Radi kao savetnik direktor Agencije u prethodne istrage korupcije, na pravnim pitanjima i politikama u vezi borbe i sprečavanju korupcije.
 • Sarađuje sa Tužilaštvom i svim drugim institucijama radi borbe protiv korupcije i sprečavanje korupcije.
 • Preduzima neophodne radnje u funkciji efikasnosti i razvoja departmana.
 • Obavlja i druge postove koje određuje Direktor u okviru svojih ovlašćenja.

Uslovi ućešća na konkursu:

Prijem u javnu službu je otvoren za sve kandidate iz APK.

Procedura konkurisanja:

Procedura je interna, samo za postojeće javne službenike .

Š;kolska sprema ,sposobnosti, iskustvo i drugi atributi koje se traže:

 • Da je diplomirani pravnik;
 • Tri (3) godine profesionalnog iskustva, preporućuje se na izradi i tumaćenju zakonodovstva;
 • On/ona treba dobro da poznaje zakonodavstvo na snazi ; i
 • On/ona treba da je spreman/na na rad pod pritiskom , da ima visoku etiku rada kao i visok stepen integriteta.
 • On/ona treba da je spreman/na na rad van radnog vremena;
 • Da je stalni stanovnik Republike Kosova :
 • Poželjno je imati vozačku dozvolu.
 • Neophodno je potrebno poznavanje rada na kompjuteru Word,Excell,i internetu, obrada tekstova kao i priprema izveštaja i prezentacija;
 • Odlično poznavanje albanskog jezika/srpskog, dok je poznavanje engleskog jezika prednost;

Primena zakona o radu:

U ovom slučaju važi Zakon br.03/L-149 o civilnoj Službi Republike Kosova, a omogućit će se i specifični principi rada;

Vremenski rok imenovanja:

Krajni rok konkursa:

02.11.2011-16.11.2011

Prijava zahteva:

Obrazac za konkurisanje može se uzeti kod recepsije u zgrapi Agencije Protiv Korupcije,u Prištini (ul.Nazim Gafuri, br.31). Obrazac konkursa dostaviti zajedno sa motivacionom pismom,dokazima o završenoj školskoj spremi, specijalizaciji, pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve preporuke. Upotreba pogrešnog obrasca, nekompletiranog u smislu traženih podatak, kao i kasno prijavljenih, smatrat će se nevažećim.

Kosovska Javna Služba je u službi svih judi na Kosovu, i prima aplikacije muškaraca i žena iz shih Kosovskih zajednica.

Manjinske Zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da budu predstavljeni proporcionalno na organima Javne Službe na lokalnom i centralnom nivou, kao što je naznačeno u Čl.11,paragraf 3 Zakona br. 03/L-149 O Javnoj Službi Republike Kosovo.
Prijavljeni zahtevi nakon zatvaranja konkursa neće biti prihvaćeni.Nekompletni zahtevi mogu biti odbijeni.

Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pazvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Uslučaju nekih pitanja možete kontaktirati kancelariju za osoblje, preko telefona br. 038 518 942 ili 10 715.