Korupcija se završava uz vašu pomoć

0800 10800 Pozivi su besplatni , poverljivi i pouzdani

Odgovornosti

I ZADACI AGENCIJE

Zadaci i odgovornosti Agencije za borbu protiv korupcije na Kosovu proizilaze iz Zakona o suzbijanju korupcije (2004/34), u kome se navode sledeća zaduženja Agencije:

 • Javnom tužiocu prosleđuje sve informacije u vezi mogućih prekršaja koji se tiču korupcije, kako bi se mogli pokrenuti dalji postupci i sprovela administrativna istraga o sumnji na korupciju u slučajevima kada je pokrenut krivični postupak;
 • Sarađuje sa domaćim i međunarodnim organima nadležnim za sprovođenje zakona tokom istražnih postupaka koje vode ti organi;
 • Donosi nacionalnu strategiju i odgovarajući akcioni plan protiv korupcije i odgovorna je za izmene i dopune kao i sprovođenje istog;
 • Nadgleda i analizira statističke podatke koji se odnose na stanje korupcije na Kosovu;
 • Učestvuje, sa nadležnim javnim organima, u pisanju i usklađivanju zakonskih akta za sprečavanje korupcije i nadgleda sprovođenje tih pravnih akta, i preduzima inicijative za njihove izmene i dopune;
 • Kao glavni organ u oblasti korupcije učestvuje u sličnim dešavanjima u drugim zemljama i međunarodnim organizacijama koje se bave korupcijom;
 • Upozorava kosovske vlasti u vezi ispunjavanja njihovih obaveza koje proizilaze iz međunarodnih akta, i nudi preporuke za njihovu realizaciju;
 • Učestvuje, sa naučnim, profesionalnim organizacijama i udruženjima, medijima i drugim NVO-ima u zajedničkim nastojanjima u cilju sprečavanja korupcije;
 • Učestvuje i ima savetodavnu funkciju u sastavljanju platforme za etički kodeks u javnom i privatnom sektoru;
 • Pruža mišljenje i objašnjenja o poštovanju zakona, sukobu interesa, poklonima i drugim pitanjima u vezi sa korupcijom;
 • Učestvuje i pruža savet o eliminaciji uzroka korupcije u javnom i privatnom sektoru preko konsultacija, seminara, radnih sastanaka i drugih vrsta obuke;
 • Izdaje godišnje izveštaje o težim i lakšim kršenjima zakona, propisa i etičkih principa.