Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

948 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


01 October 2010

Agencija protiv Korupcije organizovala sastanke za finalizaciju revizije Akcionog plana protiv Korupcije 2009-2011.

Agencija protiv Korupcije je u skladu sa clanom 17 stav 2 Zakona br.03/L-159 za Agenciju protiv Korupcije, u saradnji sa Projektom Evropske Komisije za podršku institucijama protiv Korupcije SACIK, organizovala sastanke sa kontakt licima Institucija i drugih subjekata ukljucenih na finalizaciju revizije Akcionog plana protiv Korupcije 2009-2011.
Na ovim sastancima su vodene diskusije o izmenama ciljeva i aktivnosti koje su bile deo Akcionog plana protiv Korupcije 2009-2011.
Isto tako, vodene su diskusije I o ciljevima I aktivnostima koje su predvidene za ukljucenje u revidirani Plan. Vredi napomenuti da su na ovim sastancima uskladeni stavovi kao i postignut sporazum za finalizaciju revidiranog Plana akcije protiv Korupcije 2009-2011.
Sastanci su održani 27 i 28 Septembra 2011.
Na ove sastanke su pozvana kontakt lica iz 43 Institucije I subjekata, a njih 25 su prisustvovali I to kako sledi:

 1. Centralna Izborna Komisija
 2. Kancelarija Premijera
 3. Ministarstvo Javne Administracije
 4. Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
 5. Ministarstvo Energije i Rudarstva
 6. Ministarstvo Obrazovanja,Nauke i Tehnologije
 7. Ministarstvo Rada I Socijalne Zaštite
 8. Ministarstvo Transporta ,Pošte I Telekomunikacije
 9. Ministarstvo Pravde
 10. Ministarstvo za Zajednice I Povratak
 11. Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
 12. Poreska Administracija Kosova
 13. Vrhovni Sud
 14. Državno Tužilaštvo
 15. Institucija Ombudspersona
 16. Kosovska Policija
 17. Inspektorat Policije
 18. Kancelarija Generalnog Revizora
 19. Centralna Banka Kosova
 20. Korporacija Energetike Kosova
 21. Carine Kosova
 22. Asocijacija Opština
 23. Demokratski Institut Kosova
 24. Pokret “FOL”
 25. Agencija protiv Korupcije

Vrati se na ostale vesti