Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

43153 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


27 June 2019

Radionica: Sprečavanje Sukoba Interesa pri Vršenju Javne Funkcije

Agencija Protiv Korupcije, u okviru zakonskih obaveza određenih Zakonom o Sprečavanju Sukoba Interesa pri Vršenju Javne Funkcije, u koordinaciji sa Odgovornim Autoritetima i uz pomoć Projekta PECK II - Projekat Protiv Organizovanog Kriminala na Kosovu i Evropske Unije i Saveta Evrope, održao je radionicu sa predstavnicima opština: Suhareke, Mališevo, Dragaš, Klina, Peć, Dečane i Mamuša.

 

Radionica je održana sa ciljem informisanja Odgovornih Službenika opština i lokalnih javnih preduzeća - kao Odgovorne Autoritete - o: ulozi Agencije Protiv Korupcije i ulozi Odgovornih Autoriteta u sprovođenju Zakona o Sprečavanju Sukoba Interesa pri Vršenju Javne Funkcije.

 

Kroz diskusijske forume sa službenicima javnih institucija u vezi sa Zakonom o Sprečavanju Sukoba Interesa pri Vršenju Javne Funkcije, Agencija Protiv Korupcije ima za cilj da ojača integritet javnog sektora i garantuje vršenje javnih dužnosti u objektivnom, nepristrasnom i transparentom načinom.

 

Vrati se na ostale vesti