Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

1433 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agencija

14 July 2015

K O N K U R S Za privremeno angažovanje


Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

 

AGJENCIA KUNDËR KORRUPSIONIT

AGENCIJA PROTIV KORRUPCIJE

ANTI - CORRUPTION AGENCY

 

Na osnovu člana 12. Zakona br . 03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosovo i člana 15 Uredbe br. 02/2010 za Procedure Zapošljavanja u Civilnoj Službi, Agencija protiv Korupcije  objavljuje :

 

 

K O N K U R S

Za privremeno angažovanje

 

Agencija protiv Korupcije: Traži da zaposli u Kancelariji Direktora Agencije

Naziv radnog mesta: 1 (Jedna) pozicija – Izvršni asistent

Funkcionalna kategorija i gradiranje radnog mesta: Koeficient 7, kao i dodatak od 137 Euro

Broj preporuke za radno mesto: AD/130/RP00018334

Vreme trajanja angažovanja: Na određeno vreme, pozicija ne- karijere, zamena službenice koja je na neplaćenom odsustvu .

Dužnosti i odgovornosti:

 • Vodi računa za opštu administrativnu i tehničku podršku, uključujući i službenu poštu, telefonske pozive, faks poruke, skaniranje i kopiranje dokumenata, dopunjavanje izveštaja o troškovima, kao i izradu dokumenata o raznim sastancima;
 • Direktno komuniciranje u ime nadzornika sa organizacionim jedinicama unutar institucije o pitanjima koja su inicirana od strane nadzornika;
 • Priprema i modificira dokumente, uključujući i dospisivanje, izveštaje, memorandume i elektronsku poštu za nadzornika;
 • Prima i distribuira dopisivanje za nadzorinika i vodi računa o progresu iste;
 • Čuva i održava elektronski sistem i fizičke kopije dokumenata i dosijea kancelarije nadzornika;
 • Menadžira kalendar sastanaka i ostalih dogaĎaja za nadzornika, kao i pomaže na rešavanju odreĎenog administrativnog i tehničkog problema;
 • Pomaže nadzornika na odreĎivanju i koordinisanju raznih sastanaka i učestvuje na sastancima ako je to potrebno;
 • Izvršava druge zadatke u skladu sa zakonima i uredbama koje se mogu zahtevati na razuman način i povremeno od strane nadzornika.

Uslovi učešća u zapošljavanju :

Prijem u Civilnu Službu službu za pozicije  ne - karijere je otvorena za sve spoljne kandidate i  postojećih civilnih službenika;

Potrebno obrazovanje, sposobnosti, iskustvo i drugi atributi:

 1. Poznavanje standardnih administrativnih/tehničkih procedura u odreĎenoj poznatoj administrativnoj ili tehničkoj oblasti;
 2. Sposbnost za samoinicijativni rad u okviru planova i odreĎenih procedura;
 3. Dobre sposobnosti komuniciranja, uključujući i sposobnost za interpretaciju informacija, davanje uputstava i prenošenje informacija kod ostalih;
 4. Sposobnsot koordinisanja i nadgledanja rada osoblja administrativnog i tehničkog nivoa;
 5. Sposobnost za rad na kompjuterskim aplikacijama i programima (Word, Excel, Power Point, Access);
 6. Nivo obrazovanja bachelor, relevantni trening i najmanje četri (4) godine radnog iskustva na relevantnoj administrativno-tehničkoj oblasti.

Primena principa rada:

U ovom slučaju važi Zakon br. 03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosova ali biće ponuđeni i drugi specifični principi.

Vreme trajanja angažovanja: Na određeno vreme, pozicija ne-karijere, zamena službenice koja je na neplaćenom odsustvu .

Podnošenje zahteva: 13.07.2015 - 27.07.2015. Prijem prijava se vrši svakog radnog dana od 08:00 do 12:00 časova i od 13:00 do 16:00.

Prijavni formular možete preuzeti na sajtu Agencije www.akk-ks.org ili uzeti u recepciji zgrade Agencije protiv Korupcije u Prištini (Ul. "Nazim Gafuri" br. 31). Zvanični formular mora biti dostavljen zajedno sa sledećim dokumentima :

 • Pismo motivacije ;
 • Dokaz školskih kvalifikacija ;
 • Kursevi, obuke ;
 • Dokaz radnog iskustva i dve reference.

Upotreba pogrešnog obrasca, nekompletiranog u smislu traženih podataka, kao i kasno prijavljenih, smatrat će se nevažećim.

“Civilna služba Republike Kosovo pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja aplikacije od svih osoba, muškog i ženskog, iz svih zajednica na Kosovu".

“Manjinske Zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da budu predstavljeni proporcionalno na organima Javne Službe na lokalnom i centralnom nivou, kao što je naznačeno u Čl.11 (3) Zakona br. 03/L-149 o Javnoj Službi Republike Kosovo”.

Prijave pristigle nakon tog roka neće biti prihvaćene i nepotpune prijave se odbacuju. Zbog velikog broja pristiglih prijava , samo uži izbor kandidata će biti kontaktirani .

U slučaju nekih pitanja možete kontaktirati Kancelariju za Osoblje, preko telefona br. 038 518 942 ili 10 715.

 

Aplikacioni