Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

1333 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agencija

18 June 2012

Konkursa


Agencija Protiv Korupcije: Traži popunjavanje radnog mesta u Kancelariji Direktora APK
Naziv radnog mesta: Visoki Pravni Zvaničnik
Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta: keficijent 8 -plus dodatak od 137€ 
Broj preporuke za radno mesto: ZYR1
Zadaci i obaveze:

 • Pruža pravne savete o pitanjima koje se tiću odgovornosti Agencije prema važećim zakonima;
 • Predstavlja Agenciju u pravosudnim organima, a po ovlašćenju Direktora
 • Priprema predloge za dopune i izmene u zakonodavstvu, a koje se tiću sprečavanja korupcije;
 • Priprema nacrte pravnih dokumenata i drugih spisa a koje se tiću tumačenja pravnih propisa;
 • Učestvuje u vladinim radnim grupama za izradu zakona koje se odnose na prevenciju i borbu protiv korupcije;
 • Sačinjava odluke, ugovore, sporazume, memorandume i druge pravne akte koje se traže od Direktora Agencije;
 • Sarađuje s adrugim institucijama iz centralnog i lokalnog nivoa, radi stvaranja zakonske infrastrukture iz oblasti delatnosti Agencije;
 • Vrši i druge poslove po zahtevu Š;efa KPMS i Direktora Agencije ;


Uslovi ućešća na konkursu:
Pranimi në shërbimin civil në pozicionet e karrierës është i hapur për të gjithë kandidatët.
Š;kolska sperma, sposobnosti, iskustvo i drugi atributi koje se traže:

 • Kandidat treba da ima univerzitetsku spremu;
 • Jednu (1) godinu profesionalnog iskustva, iskustvo u izradi zakona i tumačenju zakona;
 • On ili ona treba da poznaje zakonodavstvo na snazi; i
 • On ili ona treba da je spreman na rad pod pritiskom, i da ima visoku etiku rada kao i visok stepen integriteta;
 • On/ona treba da je sprweman/na na rad van radnog vremena;
 • Da je stalni stanovnik Kosova;.
 • Poželjno je da poseduje vozačku dozvolu;
 • Poznavanje rada na kompjuteru World, Excell , internetu, obradu tekstova kao i pripremanje budžetskih izveštaja i prezentacije;
 • Traži se odlično poznavanje albanskog jezika/srpskog, dok je poznavanje engleskog jezika prednost;


Primena zakona o radu: 
U ovom slučaju važi Zakon br.03/L-149 o civilnoj Službi Republike Kosova, a omogućit će se i specifični principi rada;

Krajni rok konkursa: 14.06.2012-28.06.02012

Prijava zahteva:

Obrazac za konkurisanje može se uzeti kod recepsije u zgrapi Agencije Protiv Korupcije,u Prištini (ul.Nazim Gafuri, br.31). Obrazac konkursa dostaviti zajedno sa motivacionom pismom,dokazima o završenoj školskoj spremi, specijalizaciji, pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve preporuke. Upotreba pogrešnog obrasca, nekompletiranog u smislu traženih podatak, kao i kasno prijavljenih, smatrat će se nevažećim.

Kosovska Javna Služba je u službi svih judi na Kosovu, i prima aplikacije muškaraca i žena iz svih Kosovskih zajednica

Manjinske Zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da budu predstavljeni proporcionalno na organima Javne Službe na lokalnom i centralnom nivou, kao što je naznačeno u Čl.11,paragraf 3 Zakona br. 03/L-149 O Javnoj Službi Republike Kosovo.

Prijavljeni zahtevi nakon zatvaranja konkursa neće biti prihvaćeni.Nekompletni zahtevi mogu biti odbijeni.

Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pazvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.
.
U slučaju nekih pitanja možete kontaktirati kancelariju za osoblje, preko telefona br. 038 518 942 ili 10 715.