Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Mundësi punësimi

13 Janar 2017

Njoftim mbi anulimin e konkursit - Asistent/e Ekzekutiv/e

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

AGJENCIA KUNDËR KORRUPSIONIT

AGENCIJA PROTIV KORRUPCIJE

ANTI – CORRUPTION AGENCY

13.01.2017

NJOFTIM

Bazuar në rregulloren Nr. 02/2010 për procedura të rekrutimit në shërbimin civil, neni 22 dorëzimi i aplikacioneve, paragrafi 4 nëse numri i aplikacioneve të pranuar është më pak se pesë(5), procedura e rekrutimit ndërpritet nga Njësia e Personelit dhe një shpallje e re e rekrutimit për pozitën e njëjtë në përputhje me kushtet dhe procedurat e përcaktuara në këtë rregullore.

Sipas kësaj njësia e personelit bënë anulimin e procedurës së rekrutimit për pozitën Asistent Ekzekutiv.