Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

175 - Parandalimi_i_korrupsionit | AKK

Parandalimi i Korrupsionit

Opinionet


Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në ushtrimin e funksionit Publik, apo më sakt pika 1.6  e obligon Agjencinë  kundër Korrupsionit  që të ofrojë  opinione dhe të ndërmerr të gjitha masat tjera ligjore me qëllim të parandalimit të konfliktit të interesit dhe te korrupsionit në tërësi.

Prandaj menyja Opinionet pasqyronë gjithë angazhimin e AKK-së në përmbushjen e këtyre përgjegjësive që Agjencinë e obligon ligji në fjalë.