''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

1418 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


26 June 2018

DEKLARIMI I DHURATAVE TË PRANUARA NGA INSTITUCIONET PËR VITIT 2017

Katalogu i dhuratave

 

Bazuar në Ligjin nr. 04/L-050 si dhe Ligjin Nr. 04/L-228, Institucionet publike duhet t’i emërojnë zyrtarët përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të dhuratave. Të gjitha dhuratat e pranuara dhe vlera e tyre përkatëse, si dhe emrat e personave që kanë dhënë dhuratën, duhet të regjistrohen në regjistrin e dhuratave nga personi zyrtar që përcaktohet nga Agjencia dhe që mbahen nga institucioni, në të cilin personi zyrtar ushtron detyrën. Kopjet e katalogëve duhet t’i dërgojnë në AKK jo më vonë se më 31 mars të vitit në vijim.

 

 

Dorëzimi i katalogut të dhuratave

 

Agjencia kundër Korrupsionit, gjatë muajit mars të vitit 2018 ka pranuar njoftimin nga 28 institucione, të cilat kanë deklaruar se kanë pranuar dhurata 7 nga këto institucione, ndërsa 21 kanë deklaruar se nuk kanë pranuar dhurata gjatë vitit paraprak.


 

Institucionet të cilat kanë dorëzuar kopjet e katalogut të dhuratave gjatë këtij viti për vitin paraprak janë: Presidenca 10 dhurata; Kuvendi i Kosovës 6 dhurata; Zyra e Kryeministrit 32 dhurata; Ministria e Integrimit Evropian 3 dhurata; Universiteti ‘Ukshin Hoti’ Prizren 26; Gjykata Kushtetuese 3 dhurata; Fondi për Sigurimin e Depozitave në Kosovë 1 dhuratë.


 

Të dhënat e specifikuara lidhur me katalogët e dhuratave sipas institucioneve që i kanë dorëzuar kopjet e katalogut në AKK, janë të paraqitura në tabelën në vijim:

 

 

Institucioni

Protokollare

Rastit

Numri i përgjithshëm

Presidenca

10

0

10

Kuvendi

6

0

6

Zyra e Kryeministrit

32

0

32

Ministria e Integrimit Evropian

3

0

3

Universiteti ‘Ukshin Hoti’ Prizren

26

0

26

Gjykata Kushtetuese

3

0

3

Fondi për Sigurimin e Depozitave në Kosovë

1

0

1

Totali

81

0

81

Kthehu tek lajmet tjera