''THIS PAGE IS ARCHIVED AND IS NO LONGER UPDATED. THE NEW OFFICIAL WEBSITE OF THE AGENCY FOR THE PREVENTION OF CORRUPTION IS www.apk-rks.net.
PLEASE CLICK HERE TO VISIT THE NEW PAGE.

172 - Deklarimi_i_pasuris | AKK

Declaration of property

Formulari i Deklarimit të Pasurisë për vitinin 2023


Formulari i Deklarimit të pasurisë mund të shkarkohet duke klikuar në linkun: Formulari për Deklarimin e Pasurisë 2023

Ndërsa këtu mund të shkarkoni një formular të plotësuar të deklarimit të pasurisë, i cili mund të ju ndihmoj se si bëhet plotësimi i tij në mënyrë korrekt. Plotesimi FDP 2023