''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

942 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


17 June 2010

Raport per Pranimin e Dhuratave

Sipas nenit 11 paragrafi 5 të Ligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë dhe të Dhuratave, të Zyrtareve të Lartë Publik, të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës janë të detyruara të mbajnë katalogun e dhuratave dhe ti dërgojnë kopjet e katalogëve për vitin paraprak në Agjencinë kundër Korrupsionit deri më 31 mars të vitit vijues për vitin paraprak.

Brenda këtij afatit ligjor, Agjencia ka pranuar kopjet e katalogëve të dhuratave nga 9 institucione të Republikës së Kosovës.

Institucionet të cilat kanë dorëzuar kopjet e katalogut të dhuratave janë:

 1. Presidenca e Republikës së Kosovës ,
 2. Kuvendi i Kosovës,
 3. Gjykata Kushtetuese e Kosovës,
 4. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ,
 5. Ministria e Ekonomisë dhe Financave,
 6. Komuna e Gjakovës,
 7. Komuna e Pejës,
 8. Autoriteti i Aviacionit Civil,
 9. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve .

Të dhënat e specifikuara lidhur me katalogët e dhuratave sipas institucioneve që i kanë dorëzuar në Agjencinë kundër Korrupsionit janë të paraqitura në tabelën në vijim:

Tabela. Pasqyrë e përgjithshme mbi dorëzimin e kopjeve të katalogëve të dhuratave.

 

Nr Institucionet Numri i dhuratave të deklaruara Formale Të rastit
1 Presidenca 12 12 0
2 Kuvendi i Kosovës 18 18 0
3 Gjykatat Kushtetuese 2 2 0
4 MASHT-i 1 0 1
5 MEF-i 1 0 1
6 Komuna e Gjakovës 1 1 0
7 Komuna e Pejës 4 1 3
8 Autoriteti i Aviacionit Civil 5 2 3
9 Komisioni qendror i zgjedhjeve 1 1 0

 

Ndërsa, nga Institucionet tjera të Republikës së Kosovës, kemi pranuar shkresa njoftuese, se zyrtarët nga institucionet e tyre nuk kanë pranuar dhurata as formale e as të rastit.

Institucionet të cilat kanë njoftuar se nuk kanë pranuar dhurata janë:

 1. Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës
 2. Ministria e Administratës Publike
 3. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
 4. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
 5. Ministria e Drejtësisë
 6. Ministria e Forcës dhe Sigurisë së Kosovës
 7. Ministria për Komunitet dhe Kthim
 8. Ministria e Energjisë dhe Minierave
 9. Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
 10. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
 11. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
 12. Ministria e Punëve të Brendshme
 13. Ministria e Punëve të Jashtme
 14. Ministria e Shëndetësisë
 15. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit
 16. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
 17. Këshilli Gjyqësor i Kosovës
 18. Gjykata Komunale për Kundërvajtje Kamenicë
 19. Gjykata Komunale Kamenicë
 20. Agjencia e Prokurimit Publik
 21. Agjencia Kosovare e Privatizimit
 22. Organi Shqyrtues i Prokurimit
 23. Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
 24. Komisioni i Prokurimit Publikë
 25. Instituti Gjyqësor i Kosovës
 26. Institucioni Avokati i Popullit
 27. Banka Qendrore e Kosovës
 28. Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit
 29. Autoriteti i Aviacionit Civil
 30. Zyra e Rregullatorit për Energji
 31. Zyra e Rregullatorit për Ujë dhe Mbeturina
 32. Komuna e Deçanit
 33. Komuna e Ferizajt
 34. Komuna e Gjakovës
 35. Komuna e Gjilanit
 36. Komuna e Gllogocit
 37. Komuna e Graçanicës
 38. Komuna e Junikut
 39. Komuna e Kamenicës
 40. Komuna e Kaçanikut
 41. Komuna e Lipjanit
 42. Komuna e Malishevës
 43. Komuna e Mitrovicës
 44. Komuna e Podujevës
 45. Komuna e Prishtinës
 46. Komuna e Rahovecit
 47. Komuna e Skenderajt
 48. Komuna e Suharekës
 49. Komuna e Vushtrrisë
 50. Komuna e Istogut.

Kthehu tek lajmet tjera