''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

1091 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


04 September 2013

Publikohet analiza mbi mënyrën se si gjykatat trajtuan mos deklarimin e pasurisë

Prishtinë, 4 shtator 2013 - Agjencia kundër korrupsionit ka publikuar sot një analizë në lidhje me mënyrën se si gjykatat e Kosovës i kanë trajtuar rastet e mos deklarimit të pasurisë për vitin 2012 nga ana e zyrtarëve të lartë publik. 


Agjencia kundër Korrupsionit ka iniciuar procedurën kundërvajtëse në Gjykatat kompetente ndaj të gjithë 306 zyrtarëve të lartë publikë që nuk kanë përmbushur obligimin ligjor për deklarimin e pasurisë në pajtim me nenin 5 të Ligjit nr. 04/L-050. 


Agjencia kundër Korrupsionit ka pranuar nga gjykatat e shkallës së parë 179 Aktvendime. Nga numri i përgjithshëm i aktvendimeve të pranuara, 41 zyrtar të lartë publik janë dënuar në pajtim me Ligjin nr. 04/L-050, 70 zyrtarëve të lartë publik janë shqiptuar dënime nën 1000 €, dhe masa qortim, të cilat janë në kundërshtim me ligjin nr. 04/L-050, ndërsa 68 raste janë pezulluar nga Gjykatat. Nga ana tjetër nga Gjykata e shkallës të dytë Agjencia ka pranuar 35 Aktvendime. Nga numri i përgjithshëm i Aktvendimeve të pranuara, 5 zyrtar të lartë publik janë dënuar në pajtim me Ligjin nr. 04/L-050, 17 zyrtarëve të lartë publik janë shqiptuar dënime nën 1000 €, dhe masa qortim, të cilat janë në kundërshtim me ligjin nr. 04/L-050, ndërsa 13 raste janë pezulluar. 


Duke u bazuar në aktvendimet e pranuara nga Gjykatat për rastet e iniciuara në vitin 2012, mund të shihet se nga numri i përgjithshëm i rasteve të iniciuara ndaj 306 zyrtarëve të lartë publik, 179 prej tyre apo 58% e rasteve kanë vendosur Gjykatat, ndërsa në 127 raste apo 42% Agjencia nuk ka pranuar informacione lidhur me fatin e tyre. 


Siç dihet me Ligjin për Deklarimin e Pasurisë që ka qenë në fuqi gjatë vitit 2012, mos respektimi i tij është konsideruar veprim kundërvajtës, dhe praktikisht Gjykatat në shumicën e rasteve aktvendimet i kanë shqiptuar me dënime me gjobë ndaj zyrtarëve të lartë publik.


Në këtë drejtim shuma e përgjithshme e dënimeve të shqiptuara nga Gjykatat në shkallën e parë është: 69,370.00 €uro, ndërsa në shkallën e dytë është: 11,500.00 €uro. 


Analiza e Agjencisë pasqyron se kjo shumë e dënimeve që është shqiptuar nuk është as minimumi i dënimit që kanë pasur për obligim të shqiptojnë Gjykata ndaj zyrtarëve të lartë publik të cilët nuk kanë respektuar dispozitat e Ligjin nr. 04/L-050. Sipas analizës nëse Gjykatat do ti trajtonin rastet në pajtim me dispozitat e ligjit të lartë përmendur, duke e llogaritur minimumin e dënimi i cili ka qenë 1,000.00 €uro shuma e përgjithshme e dënimit që ishte shqiptuar ndaj 306 zyrtarëve do të ishte 306,000.00 €uro. Nëse llogaritet maksimumi i dënimit 2,500.00 €uro që nuk është shqiptuar në asnjë rast, shuma e përgjithshme do të ishte 765,000.00 €uro. Duke i krahasuar këto të dhëna Analiza konstatohet se është dëmtuar buxheti i vendit pikërisht nga Gjyqësori i cili nuk ka respektuar Ligjin nr. 04/L-050.

Analizën mund ta gjeni tek seksioni Publikimet

Kthehu tek lajmet tjera