Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Statistika

Statistikat e prezantuara në këtë seksion, të dhëna në formë grafikësh apo tabelash me numra do të paraqesin në mënyrë të përditësuar disa nga aktivitetet e kryera nga divizione të ndryshme të Agjensionit Kosovar kundër Korrupsionit si dhe do të japin një analizë të trendeve të paraqitura në to.

Deklarimi i pasurisë

Të dhënat lidhur me plotësimin e formularëve të deklarimit të pasurisë deri në 2 prill 2007

Institucionet

Numri i zyrtarëve të lartë të obliguar për deklarimin e pasurisë

Numri i zyrtarëve që kanë deklaruar pasurinë në afatin ligjor

Përqindja e deklarimit (%)

Kuvendi

123

51

41.4

Presidenca

4

2

50

Qeveria

202

120

59.4

Gjykatat

316

255

80.6

Prokuroria

87

63

72.4

 

TOTALI

 

732

 

491

 

67.07

Plotësimi i formularëve sipas institucioneve

 

Institucionet

Numri i zyrtarëve të lartë të obliguar për deklarimin e pasurisë

Pozitat e paplotësuara[1]

Numri i zyrtarëve të lartë që kanë deklaruar  pasurinë

Numri i zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë

Përqindja e deklarimit (%)

Kuvendi

123

1

111

11

90.9

Presidenca

4

 

4

0

100

Qeveria

202

4

184

14

92.9

Gjykatat

316

 

302

14

95.5

Prokuroria

87

 

86

1

98.8

 

TOTALI

 

732

 

5

 

687

 

40

 

94.4

Pozitat në fjalë janë lajmëruar si të paplotësuara ende me zyrtar të lartë publik apo janë në proçes të plotësimit.

  • Konflikti i interesave
  • Mënyra e plotësimit korrekt të formularëve
  • Hetimet administrative

Të dhënat e meposhtme paraqesin rastet e paraqitura në Agjensionin Kosovar kundër Korrupsionit në lidhje me  dyshimin për veprime korruptive si dhe hetimin dhe proçedimin e tyre te prokuroritë publike kompetente dhe organet e tjera policore. Më poshtë në mënyrë tabelare janë dhënë të dhënat statistikore në lidhje me rastet e dyshuara për korrupsion për periudhën 1 janar – 10 tetor 2007.

Në përputhje më legjislacionin në fuqi, përkatësisht Kodin e Përkohshëm Penal të Kosovës, natyra e rasteve sipas veprave penale është si në vazhdim:

  • Shpërdorim i detyrës zyrtare – janë proçeduar tek organet kompetente 10 raste.
  • Përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare – janë proçeduar 8 raste.
  • Marrja e Ryshfetit - janë proçeduar 9 raste të dyshuara .
  • Ushtrim i Ndikimit – janë proçeduar 4 raste të dyshuara për veprime korruptive.
  • Nxjerrje e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore – janë proçeduar 5 raste.
  • Arkëtim dhe pagesa e paligjshme- janë proçeduar 2 raste të dyshuara .
  • Falsifikim i Dokumentacionit zyrtar – është proçeduar 2 rast i dyshuar.

Dhe në fund, për 30 rastet e mbetura në Agjensionin Kosovar kundër Korrupsionit janë zhvilluar procedurat hetimore dhe tani janë në fazën e përgatitjes së tyre për proçedim të mëtejshëm në institucionet kompetente.


Denoncimet përmes linjës pa pagesë

Në muajt e fundit te vitit 2006, drejt linjës pa pagesë të AKK-së, janë drejtuar gjithsej 83 telefonata dhe vetëm disa prej tyre kane pasur raste konkrete për të paraqitur.

Gjatë muajve të parë të vitit 2007, deri para se të fillonte fushata e informimit publik mbi punën e Agjensionit që u krye gjatë muajit shtator, ka pasur gjithsej 97 thirrje te realizuara.

Vetëm gjatë periudhës se fushatës (3-22 shtator 2007) ne linjën pa pagesë janë realizuar rreth 160 thirrje të cilat kanë paraqitur 31 raste të dyshuara për të cilat kanë nisur hetimet.

Deri tanimë, Agjensioni i ka paraqitur Prokurorisë Publike të Kosoves, 111 raste për hetime të mëtejshme penale.